Get Adobe Flash player

W co wierzymy ...

Nazwa

Kościół Ewangelicko - Augsburski (Kościół Ewangelicki, Luterański) Ewangelicko - ta część nazwy pochodzi od słowa Ewangelia, co znaczy, że w Kościele Ewangelicko - Augsburskim tylko Ewangelia jest podstawą i jedynym kryterium wiary. Augsburski - bierze się od nazwy niemieckiego miasta Augsburg, gdzie w 1530 r. podczas zwołanego przez cesarza Niemiec sejmu zostało odczytane Wyznanie Wiary (zwane później Augsburskim Wyznaniem Wiary)

Hasła Reformacji

Reformacja niosła ze sobą przede wszystkim pragnienie reformy średniowiecznego Kościoła Zachodniego, starała się oczyścić go z niebiblijnych tradycji i zwyczajów. Służyły temu tzw. reformacyjne sola:

Sola Scriptura - jedynie Pismo - tylko Pismo Święte jest fundamentem i jedynym kryterium wiary

Sola gratia - jedynie łaska - tylko dzięki łasce Bożej zostaliśmy podźwignięci z grzechu i dostąpiliśmy usprawiedliwienia

Sola fide - jedynie wiara - tylko wiarą, nie uczynkami jesteśmy w stanie spotkać

Solus Chrystus - jedynie Chrystus - tylko Chrystus jest naszym Zbawicielem i jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem

Sakramenty Kościół Ewangelicko - Augsburski za sakrament uznaje czynność ustanowioną przez samego Chrystusa, która pod widzialnym znakiem zawiera obietnicę łaski Bożej. Uznajemy zatem dwa sakramenty: Sakrament Chrztu i Sakrament Ołtarza (Stołu Pańskiego, Komunii Świętej). 

Sakrament Chrztu - W Kościele Ewangelicko - Augsburskim chrzczone są małe dzieci, przez polanie głowy wodą, któremu towarzyszą słowa - ...chrzczę Cię w imię: Ojca, i Syna i Ducha Świętego.

Sakrament Ołtarza - Udzielany jest wiernym pod dwoma postaciami: chleba i wina - ciała i krwi Chrystusa, zgodnie z ustanowieniem Jezusa. 

Spowiedź

W Kościele Ewangelickim praktykowana jest powszechna spowiedź wszystkich wiernych. Odbywa się zazwyczaj podczas nabożeństwa w czasie liturgii spowiedniej. Istnieje również możliwość spowiedzi indywidualnej, tzn. rozmowy duszpasterskiej z duchownym, która objęta jest tajemnicą spowiedzi. Spowiedzią jest również codzienne wyznawanie w modlitwie Panu Bogu swoich grzechów.

Konfirmacja

Ważnym wydarzeniem w życiu każdego ewangelika jest konfirmacja. Konfirmacja nie jest sakramentem, jednak odwołuje się do obu i wiąże je ze sobą.Konfirmacja jest uroczystością całego zboru, podczas której konfirmant potwierdza poprzez osobiste wyznanie wiarę w Trójjedynego Boga. Istotą konfirmacji jest zatem osobiste wyznanie wiary konfirmanta i ślubowanie wierności Bogu. Do konfirmacji przystępuje się zwyczajowo około 15 roku życia. Podczas uroczystości konfirmacji młodzież po raz pierwszy przystępuje też do Sakramentu Ołtarza. 

Nabożeństwo 

Nabożeństwo ewangelickie nie jest powtórzeniem bezkrwawej ofiary Jezusa, lecz jest ofiarą darowaną ludziom przez Boga. Jest rozmową Boga ze swoimi wiernymi. Bóg przemawia do ludzi przez sakramenty i zwiastowane Słowo, wierni zwracają się do Boga w modlitwach i pieśniach. Nabożeństwo luterańskie posiada dwa punkty kulminacyjne: kazanie i Sakrament Ołtarza (Komunię Św.) 

Kościół 

Kościół jest społecznością wszystkich wierzących, pośród których Słowo Boże wiernie jest nauczane i zwiastowane, a sakramenty udzielane zgodnie z ustanowieniem Pana Jezusa. Głową i zwierzchnikiem Kościoła jest Jezus Chrystus. Kościół Ewangelicki nie kanonizuje, nie uznaje świętych wyniesionych na ołtarze, nie modli się do świętych. Kościół jest społecznością świętych (szczerze i ufnie wierzących) w myśl starotestamentowego nakazu świętości: "Świętymi bądźcie, jak Ja, wasz Pan, jestem święty". W Kościele luterańskim Maria uznawana jest za matkę Jezusa. Nie jest obdarzona specjalną czcią, nie jest podmiotem adoracji, modlitw, kultu. Dla ewangelików Maria jest przykładem pokory i posłuszeństwa Bogu. 


Więcej informacji: http://www.luteranie.pl/w_co_wierzymy.html


Projekt Rypin